Snezhanka Atanasova from Ruse, Dolapite quarter, Bulgaria, is telling about their Danube Sparrow action

Snezhanka Atanasova  works for “Prosveta – 1915” Community Center city of Rousse Dolapite in Bulgaria

Who was the baking group?

A Group of Chitalishte members – Book reader group, amateurs, administrators and retirees – 7 people;
Women and a child – young, old and working women!

Where did the baking action take place?

Location – the home of Hristina Marinova in the Dolapite neighborhood of “Han Tervel” No 5 “B”

How many sparrows were baked?

40 sparrows and one traditional bread

Can you tell us about the baking action?

Sift the flour, knead the recipe from the city of Ulm Germany, press the dough for 40 minutes, shape the sparrows, place the eyes, the nose and the tail, bake them, bake at 180 degrees.

For whom did you bake?

We roasted these sparrows so that adults can pass the sparrows to the young and the children! The sparrow symbol of the city of Ulm has a message of voluntarily helping needy people, helping adults, transmitting volunteerism for unity and togetherness in the transmission of kindness, mutual assistance and hope for a better life for peoples and countries along the Danube River to unite in the EU!

Why did you select this recipient group? What are the reasons?

We have chosen young people to hand over the Sparrow – a symbol of the city of Ulm – Germany as a sign of friendship between the peoples along the Danube! We handed over 40 sparrows to children and the elderly took symbolic hands! With some of the participants, we reached out to symbolize a union between 13 countries on both sides of the banks of the Danube! Everything went with a very positive emotion and joy from the implementation of this event in our beautiful neighborhood Dolapite Rousse!

What emotions did baking and sharing trigger in you and the recipients?

We have experienced great pleasure, joy, great satisfaction and emotions, as well as the work of creating a beautiful sparrow and happiness in the eyes of the elderly and children. This is the future, the faith and the hope for a better and united life of EU people!

Снежанка Атанасова от Русе, квартал Долапите, България, разказва за тези акция на Дунавско врабче

Снежанка Атанасова работа за читатели „Просвета - 1915” град Русе, Долапите в България

Коя беше групата за печене?

Група за представяне на читатели - група за четене на книги, самодейци, администратори и пенсионери - 7 души;

Жени и дете - млади, стари и работещи жени!

Къде се провежда действието за печене?

Местоположение - къща на Христина Маринова в квартал „Долапите“ на „Хан Тервел“ № 5 „Б“

Колко врабчата беше изпечена?

40 врабчета и един традиционен хляб

Можете ли да ни кажете за действията за печене?

Пресейте, омесете тестото по рецепта от град Улм Германия, натиснете /да втаса/ тестото за 40 минути, оформете врабчетата, поставете очите, носа и опашката, оформете ги, печете на 180 градуса.

За кого пекохте?

Пекохте тези врабчета, за да ги дадем на възрастните за да предадате врабчетата на младите и децата! Символът на врабчето на град Улм има послание за доброволно подпомагане на нуждаещи се хора, помощ за възрастни, предаване на доброволчество за единство и сплотеност в предаване на доброта, взаимопомощ и надежда за по-добър живот на народите и доброто съседство по поречието на река Дунав за обединение в ЕС!

Действията ви в тази група бяха ли поучителни? Какви са причините?

Избрахме на млади хора и на деца  да предадем Врабчето - символ на град Улм - Германия в знак на приятелство между народите по Дунава! Предадохме 40 врабчета на деца, а възрастните се хванахме символично за ръце! С някои от участниците се хващахме за ръце по 13, за да символизираме съюз между 13 държави от всички страни на брега на Дунав! Всички премина с много благоприятна емоция и радост от реализиране на това, което се намира в красив квартал Долапите, Русе!

Как мислите, че представихте печенето и как отчитате вашите наблюдения от получаващите потребители?

Очакванията но бяха за добър прием, а удоволствието е голяма, радост, голямо удовлетворение и емоции, каквато е работата за създаване на красиво врабче и щастие в очите на възрастните хора и на децата. Това е бъдеще, вяра и надежда за по-добри и единен живот на хората от ЕС!