Hristina Marinova from Ruse, Bulgaria, is telling about their Danube Sparrow action

Hristina Marinova  works for the “Pensioners’ Union – Ruse Region”, in Ruse – Dolapite quarter, Bulgaria

Who was the baking group?

6 women from the Pensioners’ Club “Harmonia”, Ruse, Bulgaria, took part in the baking group

Where did the baking action take place?

7000 Ruse – 27 “Han Asparuh” Street

How many sparrows were baked?

30 sparrows

Can you tell us about the baking action?

Flour sifting, recipe kneading from the city of Ulm Germany by Hristina Marinova, sparrow shaping, eye placement, nose and tail shaping, tidying up, pressing in, baking.
We made sparrows for our friends and people from the Rousse Union! We then passed on the sparrows to all those present with a wish for health, success and hope that good may be for all peoples along the Danube River!
Finally, we clasped hands to be together for a better life, better relations between the peoples of the EU and to convey the symbol of the city of ULM Germany the “sparrow of friendship” for more kindness and much success among the peoples in the EU

For whom did you bake?

9 people – 5 women and 4 men from the Union of pensioners – Ruse Region, Bulgaria.
We baked for friends of our retirement group, for our neighbors

Why did you select this recipient group? What are the reasons?

We chose to donate sparrows to this group of people because we wanted to convey the messages from our friends from the city of Ulm Germany about voluntarily and symbolically handing over a sparrow / bread / for very good relations between people from the countries along the Danube river!

Христина Маринова от Русе, България, разказва за действията им от Дунавско врабче

Христина Маринова работи за „Съюз на пенсионерите - област Русе“/СПРР/, Русе - кв. Долапите, България

Коя беше групата за печене?

В групата за печене взеха участие 6 жени от Пенсионерския клуб „Хармония”, Русе, България

Къде се провежда действието за печене?

7000 Русе - ул. "Хан Аспарух" 27

Колко врабчата бяха изпечена?

30 врабчета

Можете ли да ни кажете за действията за печене?

Пресяване на брашно, омесване на брашно по рецепта от град  Улм от Христина Маринова, оформяне на врабче, поставяне на очи, оформяне на носа и опашка, подреждане, притискане, печене.

Направихме врабчетата за нашите приятели и хората от Русенския съюз на пенсионерите от СПРР! След това предадохме врабчетата на всички присъстващи с пожелание за здраве, успех и надежда, че доброто може да бъде за всички народи по р. Дунав!

И накрая, стиснахме ръце, за да имаме по-добър живот, по добри отношения между народите на ЕС и да предадем символа на град ULM Германия „врабчето на приятелството“ за повече доброта и много успех сред народите в ЕС

За кого пекохте?

9 души - 5 жени и 4 мъже от Съюза на пенсионерите - област Русе, България.

Пекохме за приятели от нашата пенсионерска група, за съседите и за членовете на клуб „Хармония“!

Разбираме че тази дейност в тази група е получателна? Кои са причините?

Избрахме да дам врабчета на тази група хора, като искаме да предадем нашите послания на нашите приятели от град Улм Германия за доброволно и символично предаване на врабче / хляб / за много добри отношения между хората от всички срани по пътя на река Дунав!

Публикувайте  действията за печене на Дунавско врабче, за Приятелство и Знак на добросъседство !

Kristina Marinova ot Ruse, Bŭlgariya, razkazva za deĭstvitelno im ot Dunavsko vrabche

Khristina Marinova raboti za „Sŭyuz na pensionerite - oblast Ruse“, Ruse - kv. Dolapite, Bŭlgariya