Bread connects Europe – Create & bake “your” Europe! High School of Tourism “Ivan P. Pavlov” – Ruse, Bulgaria

Bread connects Europe

Create & bake “your” Europe!

High School of Tourism “Ivan P. Pavlov” – Ruse, Bulgaria

On 10 April 2018 finished the creative bake competition Bread connects Eur

ope – Create & Bake “your” Europe in the High School of Tourism “Ivan P. Pavlov”, Ruse, Bulgaria. It was organized by Institute for Virtual and Face-to-face Learning in Adult Education at Ulm University (ILEU) e.V., Ulm, Germany, the University of Ruse and the High School of Tourism.

In the last stage of the competition the students demonstrated ideas of “their” Europe by baking products. An European tree with 28 sweet gold-yellow biscuits in blue starts, inverse to the EU flag, as a symbol of united people in EU, was prepared by Siyana Atanasova. The Composition United Europe of Beloslava Konova presented six the most famous breads of six European countries:  pretzels of Germany, waffles of Belgium, pizzas of Italy, croissants of France, furnaces of Romania, banitsas of Bulgaria. Silvester Simeonov presented Cake International which was prepared with recipes from Bulgaria, France, Belgium, Germany, Sweden. The cream outside is salty but inside the cake is sweet. The combination is absolutely delicious. The cake presented salt and sugar as problems and success of EU which results is amusing – joint  activities of all EU countries. After deep research Elizabet Kircheva had prepared a German-Bulgarian Bread with 12 stars for decoration as 12 co-founded countries of the European Union, two wheats – a symbol of cooperation between Germany and Bulgaria, and the map of Bulgaria – a symbol of that our country also plays an important role in EU. Other ideas were Bread Germany – Bulgaria of Elizabet Ivanova, Cake Germany – European Union of Tarak Kadir and cake O of Hristomir Kolev.

 

Mrs. Rebeta Valeva, Head of the High School of Tourism, told before journalists from TV and electronic media that the main aims of this competition are for the students first, get acquainted with the typical bread of the other EU countries and second, somehow to bake the idea that the EU uniting us.

Two winners of the competition were Beloslava Konova with the composition United Europe and Siyana Atanasova with European Tree. They will present their creative products with other winners from Romania, Poland, Serbia, Germany on the Festival in Ulm, 12-15 July 2018.

Хлябът свързва Европа – Създайте и изпечете „вашата“ Европа! Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов” – Русе, България

 

На 10.04.2018 г. в Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов” – Русе, приключи творческото състезание по печене на тестени изделия „Хлябът свързва Европа – създайте и изпечете „вашата Европа!”, организиран по проект от Института за виртуално и традиционно обучение на възрастни към Университета в немския град Улм, ПГ по туризъм и Русенския университет „Ангел Кънчев“.

В заключителния етап учениците демонстрираха идеите си за „тяхната Европа” чрез печиво от тесто. Европейско дърво с 28 жълти курабии, колкото са държавите в Европейския съюза, поставени в звезди от синя хартия, което е обратно на златните звезди на син фон от знамето на Европейския съюз, беше създала Сияна Атанасова. Композицията Обединена Европа на Белослава Конова представи 6 известни храни на 6 европейски държави: за Германия са бретцелите, за Белгия - гофретите, за Италия – пиците, за Франция – кроасаните, за Румъния – козуначените коминчета и за България – традиционната баница. Торта Интернационал на Силвестър Симеонов беше комбинация от рецепти от България, Франция, Белгия, Германия, Швеция. Соленият крем от външната страна на тортата и сладкия – от вътрешната страна създадоха изключително вкусна комбинация, която представи проблемите и успехите на ЕС, чийто  общ резултат са съвместните дейности на всички държави от ЕС. След проучване на рецепти и опити вкъщи, Елизабет Кирчева беше измайсторила Немско-българска пита с 12 звезди, колкото са страните – учредителки на ЕС. Другите идеи бяха: пита Германия – България на Елизабет Иванова, торта Германия – Европейски съюза на Тарък Кадир и Кекс О на Христомир Колев.

 

Г-жа Ренета Вълева, директор на Професионалната гимназия по туризъм, отбеляза: Целта на конкурса е нашите деца първо да се запознаят с характерните хлябове на другите страни, които са част от ЕС, и по някакъв начин да претворят в тесто идеята за това, че ЕС ни обединява.

Двамата победители от състезанието са на Белослава Конова с композицията Обединена Европа, и Сияна Атанасова с Европейско дърво. Те ще представят своите експонати, заедно с връстниците си от Румъния, Полша, Сърбия и Германия, в изложба в немския град Улм по време на Дунавския фестивал от 12 до 15 юли.