Christmas bread-making event on the 21st of December 2017 by the Club Soroptimist International Ruse

The Club Soroptimist International Ruse made a Christmas bread-making event on the 21st of December 2017 in Ruse.
Assisted by students from RU’s club “Young social worker” the SI sisters made together with the kids from the Centres for children at risk the traditional Christmas kolachetaq and cinnamon cookies and discussed with them the meaning of Christmas. Each child made a cookie for a dear person, which they intend to give as presents for Christmas. Also they made poems and Christmas wishes together.

 

21 December, 2017: Kоледно месене на хляб на 21 декември 2017, организирано от клуб Сороптимист Интернешънъл - Русе

Сороптимист Интернешънъл – Клуб Русе организира месене на хляб на 21 декември 2017 г.

Подпомогнати от студентите от клуб „Млад социален работник“ при Русенския университет, сестрите от SI Клуб Русе заедно с децата от Центъра за работа с деца в риск омесиха традиционни Коледни колачета и канелени сладки. Те поговориха за смисъла, скрит в Коледния празник. Всяко дете направи сладки за любим човек, които ще поднесе за Коледа. Заедно, деца и възрастни  съчиняваха стихове и Коледни пожелания.